• klepu

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.sklep.tankmodels.pl 

 

 1. Oznaczenie Sprzedawcy:

Tank Models Adam Chodorowski

Al. Ujazdowskie 16/48

00-478 Warszawa

NIP PL: 526-162-72-78
NIP EU: PL5261627278

E-mail: tankmodels@tankmodels.pl

TEL: +48 790311781

 

 1. Definicje:

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – podmiot dokonujący zakupu (lub dokonujący rezerwacji) Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który jest osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawna albo jednostką organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 6. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 7. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Koszyk – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty, a także łączną wartość Zamówienia.
 1. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 1. Przedsiębiorca – Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 1. Rezerwacja – usługa elektroniczna, udostępniania przez Sprzedawcę dotycząca rezerwacji produktów.
 1. Sprzedawca – Tank Models Adam Chodorowski, Al. Ujazdowskie 16/48, 00-478 Warszawa, NIP: 526-168-72-78, E-mail: tankmodels@tankmodels.pl .
 1. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca Konsumentowi na: -wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej; -wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi; - inne formy interakcji za pomocą danych.
 4. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczone w postaci cyfrowej.
 6. Wymagania techniczne – minimalne wymagania, których są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca, tj.: (1) komputer/laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do; (2) poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript ; (5)  aktywny adres e-mail.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sklep.tankmodels.pl .
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.sklep.tankmodels.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych.
 6. Klient zobowiązany jest do:
 1. podawania przy formularzu rejestracji i zamówienia w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
 2. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i innych Klientów.
 3. korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 

 1. Usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
 1. Konto Użytkownika;
 2. Koszyk;
 3. Składanie zamówienia oraz zawieranie Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 4. Rezerwacja produktu;
 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

·        wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

·        kliknięciu pola „Zarejestruj”.

 1. Po rejestracji Konta, Klienta może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 3. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia III. Ust.6 Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.
 5. Koszyk to usługa elektroniczna, która rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności produktów.
 6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Klienta.
 7. Usługa rezerwacji produktu umożliwia zarezerwowanie produktu, za pośrednictwem sklepu internetowego wedle rozdziału VI.
 8. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem czy też zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 9. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 

 1. Zamówienia

 

 1. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z wyjątkiem produktów udostępnianych za obniżoną cenę i znajdujących się w dedykowanym dziale rzeczy używanych i uszkodzonych, pochodzących ze zwrotów i reklamacji. Produkty używane i uszkodzone są dokładnie opisane, jako używane bądź uszkodzone.
 3. Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich modeli.
 4. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień, za pośrednictwem sklepu internetowego 24h/7 dni.
 5. Składanie Zamówienia możliwe jest przez Klientów Sklepu Internetowego, którzy prawidłowo wypełnili Formularz Rejestracji znajdujący się na stronie Sklepu Internetowego. Składanie Zamówienia możliwe jest także bez formularza rejestracyjnego. W przypadku braku konta użytkownika Klient musi wypełnić osobny formularz zamówienia w zakresie danych, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. W trakcie składania zamówienia elementem procedury jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi tegoż zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia. Brak zachowania należytej staranności podczas wypełniania formularza może spowodować konieczność poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów, w tym: kosztów natury odszkodowawczej, kosztów błędnie dokonanej wysyłki, kosztów ponownej przesyłki oraz innych uzasadnionych kosztów, które zostały poniesione przez Sklep w celu realizacji danego zamówienia.
 7. W formularzu zamówienia należy wskazać takie dane jak imię i nazwisko oraz adres Klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.
 8. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego, która wyraża obowiązek zapłaty. W stosunku do Klienta, który nie posiada Konta, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
 9. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Klient może zmienić walutę poprzez kliknięcie przełącznika walut w prawym górnym rogu Sklepu Internetowego. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu, będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 12. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

 

 

 1. Rezerwacja Produktów

 

 1. Sprzedawca udostępnia usługę Rezerwacji produktów w sklepie internetowym, w tym produktów na indywidualne zamówienie.
 2. Usługa rezerwacji produktów może być bezpłatna lub odpłatna, w przypadku wpłaty zaliczki przez klienta.
 3. Usługa jest udostępniona na okres 50 dni lub 6 miesięcy rezerwacji produktów.
 4. Usługa bezpłatna jest przeznaczona dla dotychczasowych klientów z pozytywną historią zakupów w sklepie internetowym. Wówczas klient może dokonywać rezerwacji bez wpłacania zaliczki, jednak sumaryczna wartość zarezerwowanego produktu nie może przekraczać ustalonego limitu. Limit jest ustalany automatycznie przez system na podstawie historii zakupów i będzie widoczny na stronie zawsze, gdy klient będzie zamierzał zarezerwować jakiś produkt.
 5. Usługa płatna jest przeznaczona dla nowych klientów lub klientów, którzy przekroczyli limit, o który mowa powyżej.  
 6. W celu dokonania Rezerwacji, należy:
 1. dodać wybrane Produkty do Koszyka oraz przejść do formularza Rezerwacji w celu wypełnienia szczegółowych danych;
 2. wypełnić formularz Rezerwacji wymaganymi danymi do jej realizacji;
 3. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowane podsumowanie Rezerwacji;
 4. w stosunku do nowych klientów lub klientów, którzy przekroczyli limit, system poprosi o wpłacenie zaliczki na poczet całego zamówienia. Po utworzeniu rezerwacji, pod listą zarezerwowanych produktów pojawi się przycisk 'Deklaruj zaliczkę', który należy kliknąć i postępować wedle instrukcji na stronie. Wpłaty zaliczki należy dokonywać co do grosza zgodnej z wartością zadeklarowanej zaliczki, a w przypadku płatności przelewem należy pamiętać o podaniu numeru identyfikacyjnego zaliczki w tytule przelewu.  Klient nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki za każdą pozycję, ale może utworzyć wiele rezerwacji i dokonać zbiorczej płatności, gdy lista rezerwacji jest już gotowa. Wpłaty zaliczki (jeśli dotyczy) należy dokonać w ciągu 7 dni, w przypadku braku płatności rezerwacja jest anulowana. Do czasu jej otrzymania pozostaje nieaktywna. Wpłacona zaliczka ulega zaliczeniu na poczet całego zamówienia na zarezerwowane produkty.
 5. przesłać Rezerwację do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku.
 1. W odpowiedzi na otrzymaną Rezerwację, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą jej przyjęcie oraz rozpoczęcie weryfikacji.
 2. Po zweryfikowaniu Rezerwacji, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z: potwierdzeniem jej przyjęcia albo informacją o braku możliwości przyjęcia Rezerwacji na część lub wszystkie Produkty objęte Rezerwacją.
 3. Rezerwacja zostaje dokonana z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości Sprzedawcy wskazanej w ust. 8 z potwierdzeniem przyjęcia.
 4. W przypadku usługi bezpłatnej Rezerwacja nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku usługi odpłatnej usługa Rezerwacji powoduje zawarcie umowy sprzedaży.
 5. Po dokonaniu rezerwacji klient zobowiązany jest do weryfikacji, iż produkty zostały już faktycznie sprowadzone i zarezerwowane. Klient może to uczynić, logując się na swoje konto użytkownika i wchodząc do zakładki 'Moje rezerwacje'. Rezerwacja powinna mieć status 'gotowe.
 6. W przypadku usługi bezpłatnej klient realizuje zamówienie, zawierając umowę sprzedaży produktów, które zarezerwował. W przypadku wpłaty uprzedniej zaliczki klient dokonuje wpłaty reszty kwoty na poczet końcowego zamówienia.
 7. Składając zamówienie na pozycje z listy rezerwacji klient musi być uprzednio zalogowanym na swoim koncie użytkownika.
 8. W przypadku usługi odpłatnej i zawarciu umowy sprzedaży Klient, będący Konsumentem może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dokonanej wpłaty, a wpłacona zaliczka zostanie niezwłocznie zwrócona.
 9. W przypadku rezerwacji produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie klienta, w zależności od statusu, z jakim jest wystawiany produkt na stronie, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

 

 

 1. Formy płatności

 

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy (przed wysyłką produktów);
  2. Płatność elektroniczna (przed wysyłką produktów);
  3. Płatność za pobraniem, gotówką do rąk przewoźnika (w chwili odbioru towarów);
 2. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty manipulacyjne związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu:

  - iMoje.Pl (
  ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice)

- PayPal( PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg).

- Przelewy24 (PayPro S.A.
ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań)

 1. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Użytkownik dokonując płatności zostanie poinformowany bezpośrednio przed jej dokonaniem o wysokości w jakiej płatność winna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej przeprowadzenia oraz o danych operatora realizującego płatności, jeżeli w danej usłudze jest taka możliwość. Szczegółowy regulamin dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów realizujących płatności elektroniczne dostępny jest na stronie internetowej danego operatora.
 5. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej, Użytkownik w celu dokonania zapłaty powinien postępować zgodnie z instrukcjami podawanymi przez operatora płatności elektronicznych.
 6. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej (lub innego rachunku dokumentującego sprzedaż w formie elektronicznej).  
 7. Klient, będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyraża zgodę na otrzymanie paragonu w postaci elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail.  zgodnie z art 111 ust. 3a ppkt.1 a i b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 8. Klient ma możliwość otrzymania paragonu również w postaci papierowej, informując o tym Sprzedawcę podczas dokonywania zamówienia w polu uwagi do zamówienia.

 

 

 1. Koszty i sposoby dostawy

 

 1. Dostawa produktów dostępna jest na terytorium całego świata.
 2. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  3. Odbiór w paczkomatach InPost.
 4. Termin dostawy Produktów do Klienta jest uzależniony od zamówionego towaru i jest przedstawiony Klientowi w chwili składania Zamówienia.
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych.
 6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 7. Dostawa realizowana do określonych krajów spoza UE może wiązać z dodatkowymi opłatami, w tym należnościami celnymi, do których uiszczenia zobowiązany jest Klient. 

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale IX. ust. 11 niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (załącznik nr 1) lub linku na stronie https://www.sklep.tankmodels.pl/pl/kontakt .
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca sam zaproponował, iż odbierze Produkt od konsumenta.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt – rzecz ruchoma – nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym paragrafie stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.


 

 

 1. Tryb reklamacyjny

 

 1. W odniesieniu do umów sprzedaży stosuje się przepisy określone w ustawie o Prawach Konsumenta (rozdział 5A).
 2. Sposoby złożenia reklamacji:
   
 • w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Tank Models Adam Chodorowski, AL. Ujazdowskie 16/48, 00-478 Warszawa, e-mail: tankmodels@tankmodels.pl 
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego tutaj https://www.sklep.tankmodels.pl/pl/kontakt

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował. Ponadto produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że: nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.

 1. Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi także być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać oraz być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności produktu z umową o których mowa powyżej, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust.7 i 8 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
 3. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę produktu oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument udostępnia Sprzedawcy produkt podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta produkt na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z produktu, który następnie został wymieniony.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
 2. sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 Ustawy o Prawach Konsumenta;
 3. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
 4. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o Prawach Konsumenta;
 5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu lub dowodu jego odesłania.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową jest istotny.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 6. Domniemywa się, że brak zgodności produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką produktu lub charakterem braku zgodności produktu z umową.
 7. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. Postanowienia dotyczące konsumenta określone w niniejszym rozdziale stosuje się do umów zawartych od tego dnia również do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają ona dla nich charakteru zawodowego. Aby ustalić czy taki klient ma w określonych okolicznościach uprawnienia konsumenckie, należy zweryfikować czy zawarta umowa ma charakter zawodowy na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5B Ustawy o Prawach Konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 

 

 

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 

 1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo przykładowo   do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;
 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

 1. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców (B2B)

 

 1. Niniejszy rozdział jest skierowany wyłącznie do Klienta, niebędącego konsumentem, a także niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 

 1. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 10 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.
 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.
 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.
 1. Treści i opinie
  1. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Punkt kontaktowy Sprzedawcy umożliwiający bezpośrednią komunikację na potrzeby Rozporządzenia 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) to: adres poczty elektronicznej tankmodels@tankmodels.pl. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.
  2. W zakresie zamieszczania treści oraz jego udostępniania Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  3. Sprzedawca weryfikuje Opinie za pomocą adresu e-mail, który został użyty w procesie zakupowym lub przypisany do konta użytkownika.
  4. Opinie o Produktach mogą być wystawiane tylko w stosunku do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta Sklepu internetowego, który rzeczywiście dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
  5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego.
  6. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.
  7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego opinii czy innych treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
  8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innym podmiotom nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów ani nie udostępnia sponsorowanych opinii.
  9. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta nielegalnych treści, które oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów nie są zgodne z prawem.
  10. Sprzedawca informuje, że opinie zamieszczane przez Klientów nie są poddawane automatycznej ocenie pod kątem niedozwolonych treści.
  11. Klient nie jest uprawniony do:
 • zamieszczania w ramach korzystania z usług danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
 • zamieszczania w ramach korzystania z usług treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 • zamieszczania treści, które zawierają linki do innych stron internetowych;
 • zamieszczania treści, które dotyczą Produktów lub działań o charakterze konkurencyjnym względem działalności Sprzedawcy;
 • zamieszczania treści, które nawołują do przemocy, nienawiści, dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w tym na tle różnic płciowych, seksualnych, narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych;
 • zamieszczania treści, które zawierają wulgaryzmy lub inne obraźliwe treści;
 • zamieszczania treści, które stanowią próbę oszustwa lub innej czynności zakazanej prawem;
 • zamieszczania treści, które naruszają prawo autorskie lub cudze dobra osobiste;
 • zamieszczania treści, które naruszają inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Klient oświadcza, że:

 • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
 • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sprzedawca w przypadku ustalenia, że opinia nie spełnia warunków określonych w Regulaminie może podejmować działania moderujące tj. usunąć opinię lub odmówić jej publikacji. W przypadku uznania przez osobę trzecią (innego Klienta lub inną osobę lub podmiot), że w danej opinii znajdują się treści nielegalne, osoba ta może dokonać zgłoszenia do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej tankmodels@tankmodels.pl . Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia;
 • oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 • uzasadnienie, dlaczego dana opinia stanowi nielegalną treść;
 • jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji (np. informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści);

Sprzedawca przesyła zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia, o ile został wskazany adres poczty elektronicznej zgłaszającego. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i to w sposób obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Decyzja Sprzedawcy może polegać na usunięciu albo pozostawieniu opinii w Sklepie. Sprzedawca niezwłocznie powiadamia (zgłaszającego oraz osobę, która zamieściła zgłoszoną opinię) o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem. Od decyzji służy odwołanie. Sprzedawca rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Ochrona danych osobowych

 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. 
 2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Prawem właściwym dla umów z Klientami jest prawo polskie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. nie ma zastosowania.
 3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia klientów, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.  
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.
 5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.